Gizlilik Politikası

NPATH GAMES OYUN TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

NPATH GAMES OYUN TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“NPATH”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine özen gösteriyoruz. Daha iyi bir oyun deneyimi sunmak ve kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.
Mobil oyuna giriş yapmanız, işbu Gizlilik Politikası’nı okuyup anladığınız ve Kullanıcı Koşulları’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

3. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

4. Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
• Mobil Oyun’un Kullanım Amacına Uygun Kullanıldığının Tespiti,
• Oyun İçi İlerlemelerin, İstatistiklerin ve İşlemlerin Kaydedilmesi,
• Oyun İçi Eksiklik ve Hataların Tespiti,
• Oyuncuların Birbirleriyle İletişiminin Sağlanması,
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Talep/ Şikayetlerin Takibi,
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
• Mobil Oyunun Geliştirilmesi Amacıyla Yazılım Güncellemesinin Sağlanması,
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

5. VERİLERİN TARAFIMIZCA TOPLANMASI USULLERİ

Seviyelerin planlanması ve takibi ile olumlu oyuncu deneyimini artırmak için çerezler, oyuna girişte tercih ettiğiniz sosyal platformlar (Facebook/Instagram), oyun girişinde sunulan hesap adı kısmı ve/veya müşteri destek ekibimizle kurduğunuz iletişim yoluyla doğrudan bizimle paylaştığınız bilgileri kullanıyoruz.

5.1  ÇEREZLER

NPATH olarak hizmetinize sunduğumuz mobil oyuna erişim ve oynanması kapsamında çerez kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası ile, kullandığımız çerezlerin yapılarını ve işlememizdeki amaç ve hukuki gerekçeleri, haklarınız ile birlikte sizlere aktarıyoruz.
Çerezler, bilgisayarınız veya mobil cihazınız aracılığıyla web sitemizi ziyaret ettiğinizde alınan küçük veri dosyalarıdır. Sık kullanılan çerezler, sitenin daha işlevsel, kullanıcı dostu olması ve gerektiğinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.
Sıkça kullanılan çerezler, kullanıcıların mobil oyun deneyimlerini sağlamak, kolaylaştırmak ve iyileştirmek, mobil oyunun işlevselliğinin ve performansının arttırılması, mobil oyunun ve bölümlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini kapsamında hukuki güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kullanılmaktadır.
Pek çok çerez türü farklı amaçlara hizmet eder. Çerezler, doğrudan web sitesinden toplanan veya üçüncü taraflarca toplanan versiyonda olabilir. Bu tür çerezlerin temel amacı, mobil oyunun işlevselliğini artırmak ve bunları analiz işlemlerinde kullanmaktır. Çerezleri cihazınız üzerinden yönetebilirsiniz.
Çerezlerin Kullanılma Gerekçesi; NPATH, mobil oyunun teknik işlevselliğini sürdürmek için zorunlu çerezleri toplar ve işler. Oyuncu deneyimine bağlı olarak çevrimiçi deneyimi artırmak için diğer çerezler kullanılır. Çerezler ile ilgili diğer detaylar aşağıda yer almaktadır.
Zorunlu Çerezler; Bu tip çerezler mobil oyunun işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Fonksiyonel ve Analitik Çerezler; Bu tür çerezler, kullanıcının mobil oyunu ve oyun esnasındaki kullanım şeklini ve oyunda kaldığı aşamayı tespit etmek, tercihlerini listelemek ve analiz etmek için kullanılır. NPATH olarak, oyunu oynarken mobil cihazınızı nasıl kullandığınız ve mobil oyun performansı hakkında bilgi toplamak için oyun sunucularımızı ve dahili analitik teknolojilerimizi kullanıyoruz. Ayrıca IP adresi ve cihaz kimliği gibi bilgileriniz, oyun oynama ve kullanım istatistikleriniz, sistem etkileşimleriniz de tarafımızca toplanan bilgiler arasındadır.
Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

6. NPATH TARAFINDAN TOPLANAN VERİLER

6.1  İlgili Kişi Tarafından NPATH’e Sağlanan Veriler

• Oyunda Kullanılan Kullanıcı Adı
• Cihaz ID Bilgisi
• Profil Fotoğrafi veya Avatar
• Konum
• Yaş
• Cinsiyet
Yukarıdaki bilgilerden profil fotoğrafı, konum, cinsiyet ve yaş Facebook/ Instagram ile giriş seçeneği durumunda elde edilmektedir.

7. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER NASIL KULLANILIR?

NPATH olarak gizliliğinize önem veriyoruz. Bu nedenle, sizden topladığımız kişisel verileri ve diğer bilgileri yalnızca oyun hizmeti faaliyetlerimizi yürütmek ve oyun deneyiminizi geliştirmek için aşağıda listelendiği şekilde kullanırız:
Siz değerli kullanıcılarımıza oyunumuzu oynarken destek olabilmek adına;
•  Müşteri destek hizmetlerimiz aracılığıyla soru ve yorumlarınıza yanıt vermek,
• Oyununuzu oynarken karşılaştığınız her türlü soruna çözüm bulmak için,
Oyunumuzu oynarken ve iş operasyonlarımızı yürütürken kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için;
• Oyun içi ilerlemenizi, istatistiklerinizi ve işlemlerinizi kaydetmek için,
• Oyun içi durumunuzun tespiti ile oyuna devam edildiğinde aynı koşulların hazırlanması için,
• Arkadaşlarınızla bağlantı ve iletişim kurmak için,
• Yazılım güncellemelerinin yapılması,
• Oyunumuzu oynama sürecinde karşılaştığınız hataları tespit etmek ve en kısa sürede çözmek.

8. VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nin 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verilerinizi düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlar ve bunlar tarafından yetkilendirilmiş kişilere hukuki gereklilik halinde aktarım yapılabilmektedir. NPATH ayrıca mobil oyun’un yer aldığı Apple App Store ve Google Play’e de oyunun indirilmesi ve uygulama yönetimi çerçevesinde aktarım yapabilecektir.

9. HAKLARINIZ

Sizin veya yasal temsilcilerinizin (çocuklar için) tabi olduğu gizlilik ve veri koruma kanunları uyarınca, işbu gizlilik politikasında belirtilen kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etmek veya kişisel bilgilerinizin aktarılmasını talep etmek,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine aykırılığın ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

10. KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

NPATH tarafından kişisel verilerin;
• Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Hukuka aykırı erişimini önlemek,
• Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak amaçlarıyla teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Aşağıda NPATH tarafından alınan bazı idari ve teknikler tedbirler sunulmaktadır:
• NPATH, içerisinde gerekli denetimlerin yapılması ve yaptırılması,
• NPATH çalışanlarının kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitilmesi ve bilgilendirilmesi,
• Teknik uzmanlığı olan çalışanların istihdam edilmesi,
• Teknik tedbirlerin periyodik olarak güncellenmesi ve yenilenmesi,
• NPATH içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturulması ve periyodik olarak denetimlerinin yapılması,
• Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemlerinin kurulması.
NPATH tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenebilecektir. Veriler, yasal saklama süresi boyunca veya işlendikleri amacın gerektirdiği süre kadar saklanacak ve işleme amacının gerektirdiği süre sonunda anonimleştirilerek NPATH tarafından kullanılmaya devam edilecek veya ilgili mevzuat uyarınca imha edilecektir. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
NPATH, ilgili kişinin kişisel verilerinin ilgili amaçla bağlantılı olarak belirli, açık ve meşru amaçlarla, yasal düzen ve dürüstlük kuralına göre, gerektiğinde doğru ve güncel olarak toplanmasına özel önem vermektedir. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenir, sınırlandırılır ve ölçülür ve bu amaçla gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.
Yukarıda belirtilen gerekli tedbirler ile NPATH olarak bilgilerinizin hassasiyet derecesine göre değişebilmekle birlikte gerek online gerekse offline olarak bilgilerinizin korunması için gerekli tüm hassasiyeti göstermekteyiz.
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

11. YAŞ ESASLARI VE ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

Çocuk oyuncularımızın kişisel verileri bizim için çok önemlidir. NPATH olarak, 18 yaşının altındaki çocukların hizmetlerimizi kullanmadan önce ebeveyn izni almaları politikamızdır. Ebeveyn onayı olmadan çocuklar hizmetlerimizi kullanamayacak ve bu nedenle verileri işlenmeyecektir. Avrupa Birliği vatandaşları için bu yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Ebeveynlerin bu izinleri verirken bu Gizlilik Politikasını okuması ve gerektiğinde bizimle iletişime geçmesi önemlidir.
Türkiye’de 18 yaşın altında reşit olmayanlar ve Avrupa Birliği’ne tabiiyeti olup 16 yaşın altındakiler, ebeveynlerin veya velilerinin izni olmadan herhangi bir ücretli işlem yapmamalıdır.

12. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

Mobil oyun üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet siteleri ve/veya diğer oyunlara ilişkin bağlantılar içerebilir. Bazı durumlarda bu linkler sizi kısmi ya da tamamen, bizim tarafımızdan yönetilen ve/veya sahip olduğumuz platformlara veya oyunlara yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda, bu tarz link yönlendirmeli platform veya mobil oyun politikaları bu politikadan farklı olabilir. Her durumda, bu tarz internet ürünlerinde veya mobil oyunlarda herhangi bir aktivitede bulunmadan önce, ziyaret ettiğiniz ve/veya yönlendirildiğiniz her internet sitesinin ve mobil oyunun gizlilik politikasını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

13. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Topladığımız kişisel verilerin saklama süreleri, toplanma amacına ve nasıl kullanılacağına göre değişmektedir. Kişisel verilerinizi hiçbir şekilde size sunduğumuz hizmetler için gerekli olan veya kanunen gerekli olan sürelerden daha uzun süre saklamayız. Hizmetlerimizden faydalanmak için kullandığınız hesapları silmeniz durumunda, NPATH olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz veya haklarımızı tesis etmek, korumak ve icra edebilmemiz için gerekli olan bazı veriler dışında, diğer bilgilerinizin silinmesi için gerekli tüm önlemleri alacağız.

14. GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zamanda, herhangi bir bölümde, herhangi bir nedenle yapılabilecek değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yaptığımızda, Platformlar üzerinden söz konusu değişiklik takip edilebilir. Gizlilik Politikasında bu tarz değişiklikler yapıldığında, aksini belirtmediğimiz sürece, yeni Gizlilik Politikası Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Söz konusu değişikliklerden haberdar olmak için politikayı belli sıklıklarla incelemenizi tavsiye ederiz.

15. YASAL DAYANAK

NPATH olarak kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlemekteyiz. Bu Politika ile ilgili soru, istek ve önerilerinizi https://npathgames.com/ adresinden bize iletebilirsiniz.
İyi eğlenceler dileriz!